KẾ HOẠCH CÔNG KHAI

PHÒNG GD&ĐT TP CAM RANH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
 

Số:       /KH-NVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Cam Nghĩa, ngày      tháng 11 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện 3 công khai, năm học 2020 - 2021
I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởngBộGiáo dục & Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học qui định nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng THCS;
- Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi lập Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2020-2021  như sau:

           II. Mục tiêu thực hiện công  khai

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quyđịnh của pháp luật.
- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lựcvà đảm bảo chất lượng giáo dục.

           III. Nội dung thực hiện

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
          1.1. Cam kết chất lượng giáo dục
Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp  giữa nhà trường  và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh,  điều  kiện cơ sở vật chất của  nhà  trường, các  hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.(Biểu mẫu 09).

          1.2. Chất lượng giáo dục thực tế

Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét tốt nghiệp THCS, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT. (Biểu mẫu 10)

          2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

          2.1. Cơ sở vật chất
Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp.(Biểu mẫu 11).

          2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

- Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo.
- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng;  hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo(Biểu mẫu 12).

          3. Công khai thu chi tài chính

- Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ theo hướng dẫn của ngành GD&ĐT.
- Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.
- Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.
- Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
- Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
- Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

          IV. Hình thức và thời điểm công khai

          1. Hình thức
- Công khai trên website của nhà trường: www.nguyenvantroi.edu.vn
- Niêm yết công khai tại nhà trường.
- Công khai trong các kỳ họp, đại hội ban đại diện CMHS.

          2. Thời điểm, thời gian công khai
            - Thời điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

          - Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
          V. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

          1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm
- Tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai cho các cấp khi có yêu cầu.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.
- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:
+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận  tiện cho  cán bộ, giáo  viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học được biết.
+ Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.
2. Trách nhiệm của các thành viên thực hiện công khai trong nhà trường
Các đ/c được phân công nhiệm vụ các công việc có nội dung công khai thực hiện theo đúng quy định về thời gian công khai và hình thức thực hiện như phần IV.
2.1. Chuyên môn
- Hoàn thành các nội dung công khai theo biểu mẫu số 9 và số 10: Công khai về cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.
- Phối hợp Văn thư công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (biểu 12).
2.2. Thầy Ngọc và nhân viên thiết bị: Phụ trách CSVC và thiết bị dạy học thực hiện công khai về cơ sở vât chất theo (biểu số 11).
2.3. Kế toán thực hiện
- Công khai các quỹ có từ ngân sách nhà nước và các quỹ khác trong nhà trường.
- Thực hiện niêm yết các mẫu công khai dự toán, quyết toán thu tài chính.
- Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.
- Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
- Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với học sinht huộc diện được hưởng chính sách xã hội.
- Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).
          2.4. Thanh tra nhân dân
Có trách nhiệm thanh tra các quỹ đúng thời gian, công khai vào phiên Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm và niêm yết tại văn phòng nhà trường.
Trên đây là kế hoạch Thực hiện 3 công khai năm học 2020 - 2021 của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Yêu cầu các đ/c được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian.
 

Nơi nhận:
- PHT, KT, VT, TB (để thực hiện);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 

 

 

 

« tháng 05/2024 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
VideoClips
Văn bản mới

QĐ 32/QĐ-NVT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUI CHẾ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 - 2022

Lượt xem:854 | lượt tải:185

TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2022 - 2023

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023

Lượt xem:856 | lượt tải:156

KHGD

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Lượt xem:925 | lượt tải:137

KHNVNH 2021 - 2022

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022

Lượt xem:1028 | lượt tải:159

130/QĐ-NVT

QUI ĐỊNH VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Lượt xem:1115 | lượt tải:188
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây